امکان ثبت نام به صورت موقت در فودی مریم امکان پذیر نمیباشد.